TMGD'LERİN EĞİTİM İHTİYAÇLARINI TESPİT ETMEK AMACIYLA HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU TAMAMLANDI

İçerik Eğitimin ortaklarından biri olduğu “Erasmus + "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının Saha Uygulama Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Projesi (DGSA FAC / 2017-1-TR01-KA202-045935)” tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının (TMGD), ADR ile kendilerine verilen görevleri daha verimli yapabilmelerine destek olma amacıyla tasarlandı ve 1 Aralık 2019'da uygulanmaya başlandı.

Türkiye, İtalya, Avusturya ve İspanya'da uygulanan Proje kapsamında bu ülkelerde ADR ile ilgili uygulamalar, TMGD'lerin profili, eğitim ve belgelendirilmeleri ile ilgili düzenlemeler, TMGD'lerin çeşitli yönlerden mevcut durumu ve eğitim ihtiyaçlarını araştıran uluslararası rapor hazırlandı. Söz konusu raporun hazırlık sürecinde; Türkiye, İtalya, Avusturya ve İspanya'da TMGD'ler, TMGD eğiticileri ve eğitim veren kuruluşların yöneticilerine anket uygulandı ve anket sonuçları değerlendirilerek eğitim ihtiyaçları belirlendi. Rapora göre; ülkeler arasında ADR'ye ilişkin eğitim, belgelendirme, işletmelerin sorumlulukları, cezai yaptırımlar gibi konularda farklılıklar görülebilmektedir. ADR Anlaşmasının kapsamına giren alanlarda faaliyet gösteren işletmeler, TMGD istihdam etmek zorundadır. TMGD olabilmek için sınava girilmesi ve başarılı olunması zorunludur. Sınava hazırlık eğitimi ile ilgili kurallar ise her ülkede farklı şekilde düzenlenmiştir.

Proje kapsamında; TMGD'lerin ve TMGD eğiticileri ile eğitim merkezi yöneticilerinin eğitimle ilgili ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla, Avusturya, İtalya, İspanya ve Türkiye'de anket uygulanmıştır. Ankete her bir ülkede 10'ar TMGD ile 15'şer TMGD eğiticisi ve eğitim merkezi yöneticisi katılmıştır. Anketler yüz yüze, online ya da telefonla yapılmıştır. Anket sonuçlarına göre;

•  TMGD'ler ile ilgili genel bilgilere bakıldığında; Bu sektörde Türkiye dışındaki ülkelerde ağırlıklı olarak erkeklerin çalıştığı görülmektedir. TMGD'ler genellikle yaptıkları işle ilgili alanlarda eğitim almaktadır. TMGD'ler genellikle mühendislik, ulaşım, lojistik ve yöneticilik ile ilgili mesleklere sahiptir. Ankete katılan TMGD'ler, ADR Anlaşmasının kapsadığı hemen her alanda hizmet vermektedir. TMGD'ler çoğunlukla 3 yıldan fazla mesleki tecrübeye sahiptir .

•  Eğitimle ilgili verilere bakıldığında; TMGD olabilmek için eğitim alma zorunluluğu ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Zorunlu olmayan eğitimler çeşitli kurumlar tarafından verilmekte, becerilerini geliştirmek isteyen TMGD adayları bu eğitimlere katılabilmektedir.

•  Ankete katılanlar TMGD'lere verilen eğitimi genellikle kısmen yararlı bulmaktadır. Bu veri, TMGD'lere yönelik eğitim programlarının daha verimli olacak şekilde revize edilebileceğini göstermektedir. Teorik düzeyde, özelikle sektörel eğitimler talep edilmektedir. Ankete katılan TMGD'ler yenilikçi eğitim yöntemlerini daha yararlı bulmaktadır. Teorik eğitim sınıf ortamında daha verimli verilebilir ancak internet ve mobil uygulamalar ile desteklenmelidir.

•  Pratik eğitimle ilgili olarak; Ankete katılan TMGD'ler ağırlıklı olarak tehlike sınıfları eğitimi, uygulama sürecine ilişkin pratik eğitim ve sektörel/brans eğitimlerini gerekli bulmuştur. Bu bağlamda TMGD'lere sahada verilecek eğitimlerin yarar sağlayacağı söylenebilir. Pratik eğitimin verilebileceği en verimli ortam/yöntem olarak işyeri ortamı öne çıkmıştır. Dijital materyaller ve mobil uygulamalar bunu takip etmektedir. TMGD'ler pratik eğitimi, dijital uygulamalarla tamamlayarak sahada almayı tercih etmektedir.

•  TMGD'lerin iş ortamında yaşadıkları sorunlara bakıldığında; TMGD'ler görev yaptıkları işletmelerin konuya olan duyarsızlıkları ve bilgi/doküman eksikliğini en önemli sorun olarak görmektedir. Bunun yanında saha uygulamaları ile ilgili bilgi eksiklikleri, mali sorunlar/ödemeler, mevzuatı yeterince bilmeme gibi sorunlar dile getirilmiştir. Sorunlarının çözümüne yönelik olarak TMGD'ler yaşadıkları sorunlarla uyumlu öneriler iletmiştir. Çalışılan işletmelerin konu hakkında farkındalıklarının arttırılması, sürekli ve düzenli eğitimlerle bilgilerinin güncel tutulması, çevrimiçi/uzaktan eğitim imkânı sağlanması, saha uygulamaları eğitimlerinin arttırılması hemen her ülkede öne çıkan öneriler olarak belirtilebilir

Sonuç olarak hem TMGD'ler hem de TMGD'lere eğitim veren eğiticiler ve eğitim merkezi yöneticileri; yenilikçi eğitim yöntemleri kullanarak özellikle saha uygulamaları yönünden TMGD'lerin yetkinliklerinin geliştirilmesinin yararlı olacağı konusunda hemfikirdir. Hem teorik hem de pratik eğitimler daha verimli hale getirilebilir. İnternet ve mobil uygulamalar bu eğitimlerde daha yaygın olarak kullanılmalıdır. Bunun yanında standart dokümantasyon ve işletme sahipleri ve çalışanların bilinçlendirilmesi, üzerinde durulması gereken alanlar olarak öne çıkmaktadır.

Proje ve elde edilen sonuçlar hakkında daha fazla bilgiye ( https://dgsafac.com/wp-content/uploads/2020/12/IO1-Report-Final-TR.pdf ) internet adresinden ulaşılabilir.

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ADR 2013 2015 Rehberi ve Bilgi Sitesi Ankara İstanbul Mersin Çorum
İçerik
Eğitim Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri
Limited Şirketi
Bestekar Sokak No:3/12 Kavaklıdere / ANKARA
info@icerik.com.tr
Tel : 0 312 432 52 54
Fax : 0 312 432 52 58
Mersin Şube
İhsaniye Mahallesi 4905 Sokak
Ali Özlav Plaza No:45/17
Akdeniz / Mersin
info@icerik.com.tr
Tel : 0 324 237 00 96
Fax : 0 324 237 00 96
Gsm : 0 534 849 58 58